Podmienky ochrany osobných údajov - GDPR

Ochrana osobných údajov

  • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
  • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
  • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
  • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
  • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne
 
 
I.
Úvodné ustanovenia
 
1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.imothepbaits.sk je
 
T&T SOLUTIONS s.r.o.
Sídlo: Frankovská 1, 831 01 Bratislava, SR
IČO:  44 406 452
DIČ:  2022744372

 
2. Osobnými údajmi sú meno, priezvisko, titul, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo (na účely potvrdenie objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom), cookies, IP adresa.
 
 
3. Prevádzkovateľ e-shopu www.imothepbaits.sk týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv zákazníka súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.
 
4. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
* Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;
* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie");
 
5. Zákazník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od prevádzkovateľa tovar.
 
6. Prevádzkovateľ je právnická osoba, ktorá prevádzkuje tento internetový obchod za účelom predaja tovaru koncovému zákazníkovi.
 
V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov:
* v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou tovaru Prevádzkovateľa
* za účelmi uvedenými nižšie v čl. II.
 

 
II.
Účely a doby spracovania Osobných údajov
 
1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:
 
a, plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:
 
- osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;
 
- marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry a iné.
Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.
 
b, dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.);
 
- daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy, a to za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov;
 
- plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.
 
c, oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:
 
- účinná obhajoba v prípade sporu sa stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;
 
- oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení v súlade s § 7 ods.3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Zákazníkovy.
 
d, marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa;
 
- plošné zasielanie obchodných ponúk produktov: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov, doba spracovania osobných údajov sú 3 roky;
 
- individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu
individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov sú 3 roky;
- cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie
prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Zákazník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky. Pre účely re-marketingu sú odovzdávané cookies iným spracovateľom iba v prípade, že u nich bol udelený súhlas na tento účel, a to s expiračné dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie re-marketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z prehliadača.

 
III.
Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní
 
1. Pokiaľ Zákazník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie predaju produktu od Prevádzkovateľa.
 
2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
 
3. Zákazník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Zákazník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
 
4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.
 
5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Zákazníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru (Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava), zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, vybavovanie reklamácií (Dalibor Radošovský, Lipová 18/5, Štěpánkovice 747 28).
 
6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 

 
IV.
Práva Zákazníka súvisiace so spracovaním
 
1. Práva Zákazníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:
 
a) požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
b) na opravu poskytnutých Osobných údajov;
c) na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
d) na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
f) právo na prenos osobných údajov na iného správcu;
g) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
h) právo na odvolanie súhlasu.
 
2. Zákazník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom odkazu uvedeného v pätičke e-mailu zaslaného zo strany Prevádzkovateľa alebo žiadosti na adrese gdpr@imothepbaits.sk.
 
3. V prípade, že by sa Zákazník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
a) požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu gdpr@imothepbaits.sk
b) namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu gdpr@imothepbaits.sk aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Zákazníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Zákazník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Zákazníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
 
4. Ak uplatní Zákazník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.
 
5. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV., Bodu 1 a) a f) je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.
 
6. Pokiaľ Zákazník uplatní niektoré z práv z článku IV., Odsek 1, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Zákazníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom
tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku III., Odsek 1 prijatá.

 
V.
Záverečné ustanovenia
1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
 
2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
 
3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.